Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

PEDAGÓGIAI PROGRAM


Az óvodánk nevelőtestülete a helyi programot az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának figyelembe vételével készítette el.

 AZ ÓVODA ÉRTÉKRENDJE, ALAPELVEI, CÉLRENDSZERE
 Gyermekkép

A gyermekhez, mint egyedi, mással nem helyettesíthető egyéniséghez és szociális lényhez közelítünk.
A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg.

A gyermekközpontú, befogadó óvodai neveléssel az alábbi személyiségjegyek kibontakoztatására helyezzük a hangsúlyt:
 • érzelemgazdag, együttműködő, toleráns személyiség kibontakoztatása
 • a természetet óvó-védő, saját kultúráját, népi hagyományait ismerő, kreatív, fejlett esztétikai érzékkel rendelkező gyermek nevelése
 • társait megbecsülő, tisztelő, különbözőségét elfogadó, egymást segítő gyermek nevelése
 • egyéni képességeit maximálisan kibontakoztató, kíváncsisággal, tudásszomjjal, kísérletezési kedvvel rendelkező, kezdeményező gyermek nevelése

Óvodai nevelésünk arra törekszik, hogy biztosítsa minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, kerülje a nemi sztereotípiák erősítését, elősegítse a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását, egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.


Óvodakép
Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család, intézményünk,  a családdal való szoros együttműködésre építi az óvodai nevelést.
Az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, otthonos, szeretetteljes óvodai légkör megteremtésével biztosítjuk a gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit, hogy a gyermekekben megteremtődjenek a következő életszakaszba (a kisiskoláskorba) való átlépés belső pszichikus feltételei.
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy közvetetten segítsük az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését, valamint a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását.

 Óvodánk nevelési céljai:
az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése, az emberi értékek közvetítése, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével és a hátrányok csökkentésével.

Alapelveink
 • A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze. A gyermekről való gondoskodás szeretetteljes kell, hogy legyen.
 • A nevelés tegye lehetővé és segítse a gyermek személyiségének fejlődését, az egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását. A gyermek nevelésében az óvoda továbbra is kiegészítő szerepet tölt be, esetenként hátránycsökkentő szereppel.
 • A nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk. Minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben.

Az alapelvek megvalósulása érdekében a következő feladatokat tűzzük ki:
 • A gyermekek megismertetése népi kultúránk tárgyi, színkompozíciós és formavilágával, néphagyományainkkal, népszokásainkkal, zenei népi örökségünkkel.
 • Egészséges életmód szokásainak kialakítása, sokszínű tevékenységgel, változatos mozgási lehetőséggel.
 • Az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só és telítetlen zsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkenése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegség megelőzés, és az egészség megőrzés szokásainak alakítása.
 • Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés
 • Humánus emberi értékek közvetítése a népmesék morális üzenetének átadásával, egyéb indirekt játékokkal. (önzetlen segítségadás, szeretet)
 • A hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése
 • Esélyegyenlőség biztosítása minden gyermek számára

Az óvoda tevékenységrendszerének elemei:
 • Játék
 • Munka
 • Spontán és tervezett tanulás:
 • Verselés mesélés
 • Rajzolás festés mintázás kézimunka
 • Ének-zene énekes játék gyermektánc
 • Külső világ tevékeny megismerése – matematika
 • Mozgás
Óvodánk egyéni arculatát jeleníti meg a népszokások, néphagyományok felelevenítése, megismertetése, életre keltése, azok mindennapokba történő beépítése.


Az óvoda kapcsolatai
Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését.
Ennek alapvető feltétele a családdal való szoros együttműködés. Az együttműködés formái változatosak a személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukba foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda és a család teremt meg.
Az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait az együttműködés során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás megoldásait.
Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt (bölcsődék, és egyéb szociális intézmények) az óvodai élet során
(pedagógiai szakszolgálat intézményei, gyermekjóléti szolgálatok, gyermekotthonok, egészségügyi illetve közművelődési intézmények) és az óvodai élet után (iskolák) meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében.
A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és kezdeményező.

 Szülőkkel, családokkal való kapcsolat
Alapelvünk, hogy a szülőkkel nyílt, gyermekeik érdekét előtérbe helyező megfelelő partnerkapcsolatot alakítsunk ki, figyelembe véve a családok sajátosságait, szokásait. Továbbra is igényeljük együttműködő segítségadásukat, amit intézményünk érdekében már eddig is folyamatosan megtettek. 
Az óvodában a szülői érdekeket a Szülői Munkaközösség jeleníti meg.
Egy-egy óvodai csoport szülői munkaközössége évente választja újjá a Szülői választmányt, amely csoportonként 2-3 főből áll.
Évente két alkalommal hívjuk össze ezt a fórumot, amelyeken tájékoztatást kapnak az óvodában folyó nevelő munkáról, itt értékelik saját tevékenységüket és ekkor mondanak véleményt az óvodáról szerzett tapasztalataik alapján.
A választmányi tagok óvodai szintű vezetése három főből áll.

Az óvoda nyilvánossági rendszere
Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről személyi feltételeihez, (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. (különös közzétételi lista)
Az óvodában folyó programokról, eseményekről igyekszünk minél szélesebb tájékoztatást adni.
A folyamatos tájékoztatást szolgálják a folyosókon található faliújságok az aktuális hirdetésekkel, felhívásokkal, tájékoztatókkal.
Az óvodában folyó nevelő-oktató munkáról folyamatosan tájékoztatást kapnak a szülők.
A gyakorlatban folyó nevelő-oktató munkánkba a szülők igényeik szerint évente többször is betekinthetnek. (nyílt napok)
Véleményüket, észrevételeiket az óvodában folyó nevelő munkáról kinyilváníthatják és lehetőségük van javaslattételre is.
Áprilisban lehetőséget teremtünk arra is, hogy leendő óvodásaink és szüleik ismerkedjenek meg az óvodánkban folyó nevelőmunkával.
Az óvoda felnőtt közössége számára az információ átadás egyik eszköze a munkaértekezlet és a szükség esetén közreadott körlevél.

Mindennapi munkánkban hitvallásunkat a gyermekek fejlődése iránti elkötelezettség, az elfogadó, empatikus nyugodt, békés, szeretetteljes, családias légkör megteremtése adja.